• Doprava nad 19 EUR zadarmo
  • 90 dní vrátenie
  • Darček pri nákupe nad 37 EUR
  • Registrácia
  • KOŠÍK (0.00 EUR)Všeobecné obchodní podmínky


I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Tieto VOP upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kedy na jednej strane stojí Bolt Start Up Development a.s., s miestom podnikania Za Brumlovkou 266/2, Michle, 140 00 Praha 4, IČ: 04071336 ako predávajúci (ďalej len "predávajúci") a na strane druhej stojí kupujúci a / alebo objednávateľ, ktorý môže byť aj spotrebiteľom (ďalej len "kupujúci").

 

Spotrebiteľom je každý človek, ktorý mimo rámec svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámec samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s podnikateľom alebo s ním inak koná.

Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len "VOP") sa riadi príslušnými ustanoveniami zák. č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník a zák. č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, obidva v platnom a účinnom znení, ako aj súvisiacimi predpismi.
 

Podnikateľom je ten, kto samostatne vykonáva na vlastný účet a zodpovednosť zárobkovú činnosť živnostenským alebo obdobným spôsobom s úmyslom robiť tak sústavne za účelom dosiahnutia zisku.
Za podnikateľa sa tiež považuje každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodnou, výrobnou alebo obdobnou činnosťou či pri samostatnom výkone svojho povolania, prípadne osoba, ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa.
Za podnikateľa sa považuje osoba zapísaná v obchodnom registri a / alebo osoba, ktorá má na podnikanie živnostenské alebo iné oprávnenie podľa iného zákona.

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorý je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou, má prednosť text individuálnej zmluvy.

Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP, a že s nimi súhlasí a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky. Kópiu VOP dostane kupujúci ako prílohu potvrdenia objednávky na zadanú emailovú adresu.

Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných log či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

Kúpna zmluva
Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na stránky, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim spotrebiteľom a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na zadaný email, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Prílohou tohto potvrdenia je aktuálne znenie VOP. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov. Pre výnimku z tohto postupu pozri časť V. Objednávanie.

Ak je kupujúcim podnikateľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim podnikateľom a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu podnikateľovi s týmto jeho návrhom.

Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy, budú riešené výlučne podľa platného práva Českej republiky a budú riešené súdmi Českej republiky. Tým nie sú dotknuté prípady, keď kupujúcim bude spotrebiteľ a bude mať obvyklé bydlisko v inom štáte ako Českej republike a voľba práva či prorogácia súdu nebudú prípustné.

Zmluva je uzatváraná v českom jazyku. Ak vznikne pre potrebu kupujúceho preklad textu zmluvy, platí, že v prípade sporu o výklad pojmov platí výklad zmluvy v českom jazyku.

Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná po dobu najmenej piatich rokov od jej uzatvorenia, najdlhšie však na dobu podľa príslušných právnych predpisov, za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z týchto obchodných podmienok, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť.

Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet atď.) pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške, závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré kupujúci používa.
 

II. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA INFORMÁCIÍ

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a marketingových akcií predávajúceho a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe apod. S výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena a adresy dodania). Predávajúci postupuje tak, aby subjekt údajov neutrpel ujmu na svojich právach, najmä na práve na zachovanie ľudskej dôstojnosti a tiež dbá na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života subjektu údajov. Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté dobrovoľne kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky a marketingových akcií predávajúceho, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Českej republiky, najmä so zákonom č. 101/2000 Zb., O ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj ​​súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatváranej kúpnej zmluvy a využitie pre marketingové účely predávajúceho (najmä pre zasielanie obchodných oznámení, telemarketing, sms), a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním zaslaným na adresu Esperia.cz, Českobrodská 237 281 63, Kostelec nad Černými lesy. Za písomné vyjadrenie sa v tomto prípade považuje aj forma elektronická, najmä prostredníctvom emailu. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu (prostredníctvom citovaného kontaktného formulára vrátane práva požadovať vysvetlenie a odstránenie nevyhovujúceho stavu a ďalších zákonných práv k týmto údajom).
 

III. PREVÁDZKOVÁ DOBA

Objednávky cez internetové obchody predávajúceho: 24 hodín denne, 7 dní v týždni.
 

IV. CENY

Všetky ceny sú zmluvné. V on-line e-shope sú vždy aktuálne a platné ceny. Ceny sú konečné, tj. vrátane DPH, popr. všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovaru zaplatiť, to sa netýka prípadných poplatkov za dopravné a pod.

Akčné ceny platia do vypredania zásob pri uvedení počtu kusov akciového tovaru alebo po dobu časovo určenú.
 

V. OBJEDNÁVANIE

Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v čase objednania. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou vrátane DPH a všetkými ďalšími poplatkami (PHE a pod.). Táto cena bude uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť so skutočnosťou, po akú dobu zostáva ponuka alebo cena v platnosti.

Objednávať je možné nasledujúcimi spôsobmi:
• prostredníctvom elektronického obchodu na www.esperia.sk (ďalej len "e-shop")
• elektronickou poštou na adrese info@esperia.cz
• telefonicky (viď. kontaktné informácie na www.esperia.sk)
 

VI. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je spotrebiteľ
Kupujúci spotrebiteľ má právo v súlade § 1829 ods. 1 obč. z. odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, ak bola zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku. Ak sa rozhodne spotrebiteľ využiť tohto práva, musí odstúpenie od zmluvy odoslať predávajúcemu najneskôr do 14. dňa od prevzatia tovaru. V prípade odstúpenia od zmluvy nesie odstupujúci spotrebiteľ náklady spojené s vrátením tovaru.

Odstúpenie od zmluvy a tovar zasielajte na adresu:

www.ESPERIA.sk
Českobrodská 237
281 63 Kostelec nad Černými lesy
Česká republika

Tovar by mal odstupujúci spotrebiteľ vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote v akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci vrátenú kúpnu cenu znížiť o tomu zodpovedajúcu sumu (v súlade s § 1833 obč. Z.).

Peniaze za vrátený tovar vrátane nákladov na dodanie tovaru, budú kupujúcemu spotrebiteľovi vrátené do 14 dní od odstúpenia. Ak odstupujúci spotrebiteľ zvolil pri kúpe tovaru iný, než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti predávajúci odstupujúcemu spotrebiteľovi náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru. Predávajúci však nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky odchádzajúcemu spotrebiteľovi predtým, než mu odstupujúci spotrebiteľ tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

Ak sa rozhodne kupujúci pre odstúpenie v uvedenej lehote, odporúčame pre urýchlenie vybavenia odstúpenia od zmluvy doručiť tovar na adresu predávajúceho spolu s priloženým sprievodným listom s prípadným dôvodom odstúpenia od kúpnej zmluvy (nie je podmienkou), s číslom nákupného dokladu a uvedeným číslom bankového účtu alebo s uvedením, či suma bude vyplatená v hotovosti alebo či bude čerpaná pre ďalší nákup.

Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 1829 ods. 1 obč. z., darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky. V prípade, že tieto nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty považované za bezdôvodné obohatenie kupujúceho.

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru vznikne kupujúcemu nárok na vrátenie zaplatených finančných čiastok spojených s vráteným tovarom, ktoré budú vrátené kupujúcemu najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Pri neuvedení čísla účtu je suma v rovnakej lehote automaticky pripravená na čerpanie pomocou ďalšieho nákupu alebo na vyzdvihnutie v hotovosti na základe predloženia originálneho dobropisu, ktorý je bez zbytočného odkladu po vyriešení odstúpenia od kúpnej zmluvy zákazníkovi zaslaný.

Pri vystavení dobropisu môže byť po kupujúcom vyžadovaný občiansky preukaz (ďalej len "OP") za účelom ochrany vlastníckych práv kupujúceho. Predložením OP kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa bodu II. (osobných údajov v zmysle § 4 písm. a) zákona 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov).

V prípade, že kupujúci spotrebiteľ využil možnosť "vlastného motívu" na vybrané drevené kryty, nemôže odstúpiť od zmluvy podľa § 1829 Občianskeho zákonníka, lebo je tovar upravený podľa priania spotrebiteľa.
 

VII. PLATOBNÉ PODMIENKY

Predávajúci akceptuje nasledujúce platobné podmienky:
a. platba v hotovosti pri nákupe,
b. platba vopred bankovým prevodom,
c. platba cez internetové rozhranie banky,
d. platba kartou MasterCard alebo Visa prostredníctvom internetového platobného portálu,
e. na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá od zákazníka prepravca - kupujúci hradí navyše tzv. dobierkové.
Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia majetkom predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru kupujúcim.
 

VIII. DODACIE PODMIENKY

Zasielanie prepravnou službou - SR:
Tovar je možné kupujúcemu zaslať prepravnou službou, napr. PPL, DPD alebo Slovenskou poštou. Prepravca bežne (nie v každom prípade) dodáva zásielky kamkoľvek do SR do 24 hodín od oznámenia od expedície zásielky. Cena prepravy sa riadi podľa cenníka aktuálneho v deň objednávky. Pokiaľ nebude tovar doručený kupujúcemu z dôvodov ležiacich na strane predávajúceho do piatich pracovných dní, ak nebude dohodnuté inak (pri splnení podmienok a po vykonaní všetkých potrebných krokov zo strany spotrebiteľa, najmä zaplatenie vopred, ak je táto forma zvolená), má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť (tým nie sú dotknuté jeho iné práva, ako napr. právo na náhradu škody).

Kupujúci, ktorý je podnikateľom, je povinný (kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, je tento postup odporúčaný), aby bezprostredne pri dodaní prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky, poškodenie krabice) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu.

Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu info@esperia.cz, spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom alebo poštou predávajúcemu. Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať, dáva však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.
 

CENA DOPRAVY:
 

Kuriérska služba InTime do 15 EUR :
      - Platba vopred kartou 1.3 EUR
      - Platba vopred bankovým prevodom 1.3 EUR
- Platba dobierkou 3.2 EUR

Kuriérska služba InTime nad 15 EUR :
      - Platba vopred kartou ZADARMO
      - Platba vopred bankovým prevodom ZADARMO
- Platba dobierkou 1.9 EUR

 

   

IX. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA

Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne zodpovednosti predávajúceho za vady, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanovením § 2099 a nasl. A 2158 a nasl. občianskeho zákonníka).

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaná vec je v zhode s kúpnou zmluvou, najmä, že je bez vád. Zhodou s kúpnou zmluvou sa rozumie, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonávané reklamy očakávané, prípadne akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov , je v tom zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie veci uvádza, alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich (6) mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jej prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa prejavia ako rozpor s kúpnou zmluvou po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).
Práva kupujúceho vyplývajúce zo zodpovednosti predávajúceho za vady, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci obdržal od kupujúceho reklamovaný tovar.

Ďalej sa záruka nevzťahuje na poškodenia vzniknuté (v prípade, že takáto činnosť nie je činnosťou obvyklou a pritom nie je zakázaná v priloženom návode na použitie):

a. mechanickým poškodením tovaru,
b. používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, ktoré je priamo predajcom alebo výrobcom určené,
c. neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
d. tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami,
e. prevedením nekvalifikovaného zásahu či zmenou parametrov,
f. tovar, ktorý bol upravovaný zákazníkom (nátery, ohýbanie atď.), ak vznikla vada v dôsledku tejto úpravy,
g. tovar bol poškodený prírodnými živlami alebo vyššou mocou.

Reklamácia je neprípustná v prípade vizuálnej nezhody s produktovou fotografiou ilustrujúcou ponúkané produkty na e-shope, ktorá je spôsobená prirodzenými vlastnosťami a odlišnosťami dreva. Drevo ako prírodný materiál môže mať odlišné odtiene, ktoré sa môžu vonkajšími vplyvmi meniť. Práve na tieto prirodzené odlišnosti sa reklamácia ani záruka nevzťahuje.
 

X. Záverečné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 30.4.2014 a rušia predchádzajúce znenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane on-line; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.